LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fwd: poptávka po knihovnici/knihovníkovi v Kunraticích
From:Richard Papík [[log in to unmask]] <[log in to unmask]>
Reply-To:Richard Papík [[log in to unmask]] <[log in to unmask]>
Date:Wed, 5 Jul 2017 20:59:41 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

rad předávám.

S pozdravem

Richard Papik,
UBK FPF SU a UK UK


-------- Původní zpráva --------
Předmět: poptávka po knihovnici/knihovníkovi v Kunraticích
Datum: 2017-07-05 s kontakty k poskytnutí informací pro zájemce.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA VEDOUCÍHO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MČ PRAHA-KUNRATICE

MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

ZASTOUPENÁ STAROSTKOU

vyhlašuje dne 3.7.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na pozici

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

s místem výkonu práce Praha-Kunratice, v platové třídě dle
katalogu prací NV č. 222/2010 Sb., v platném znění a NV č. 74/2009
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě

PRAVDĚPODOBNÝ NÁSTUP:   PO VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

                                                PŘEDPOKLAD 1.9.2017

PRACOVNÍ ÚVAZEK: 40,0 hod/týdně

SJEDNANÝ DRUH PRÁCE:

  	* samostatné vykonávání knihovnických a bibliografických,
referenčních a informačních služeb pro uživatele Místní
veřejné knihovny Praha-Kunratice
  	* registrace uživatelů, vedení výpůjčního protokolu,
vybírání poplatků včetně odpovědnosti za pokladní hotovost
  	* poskytování přístupu k informacím z veřejných informačních
sítí
  	* doplňování a aktualizace knihovního fondu, jeho ochrana a
údržba
  	* podíl na organizaci a realizaci práce s uživateli
  	* zajišťování reprografických služeb
  	* vedení statistiky knihovny
  	* označování nových knih

POŽADAVKY na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů v platném znění:

A)   FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ DOSÁHLA VĚKU 18 LET,

B)   OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY NEBO CIZÍ STÁTNÍ OBČAN S TRVALÝM
POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ OVLÁDÁ ČESKÝ JAZYK,

C)   ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM,

d)   BEZÚHONNOST.

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ: vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou (vítáno zaměření na
knihovnictví a informační studia)

DALŠÍ POŽADAVKY:

další dovednosti, schopnosti

□  _komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost,
zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost_

□  _výborná znalost českého jazyka slovem i písmem_

□  _schopnost řízení místní veřejné knihovny, organizační a
koncepční práce_

□  _znalost knihovnických, bibliografických, referenčních a
informačních služeb (včetně znalosti automatizovaných
knihovnických systémů),_

□  _přehled o knihovnické legislativě,_

□  _všeobecný přehled v literatuře a orientace v kultuře_

_□  __samostatnost při řešení problémů_

_□  __znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)
podmínkou_

_□  __ŘP skupiny B podmínkou_

□  _ochota dále se vzdělávat_

□  _základní orientace v zákonech č. 257/2001 Sb. o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb, , č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, _

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY PODLE § 7 ODST. 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů v platném znění JSOU:

  	* JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL,
  	* DATUM A MÍSTO NAROZENÍ,
  	* STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST,
  	* MÍSTO TRVALÉHO POBYTU,
  	* ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU (ČÍSLO DOKLADU O POVOLENÍ K POBYTU,
JDE-LI O CIZÍHO STÁTNÍHO OBČANA),
  	* TELEFONICKÝ KONTAKT,
  	* DATUM A PODPIS.

K PŘIHLÁŠCE JE PODLE § 7 ODST. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů v platném znění, NUTNO PŘIPOJIT:

  	* STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  	* OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVANÝCH KURZECH A ŠKOLENÍCH,
  	* ORIGINÁL (PŘÍPADNĚ ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII) VÝPISU Z
EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ ne starší než 3 měsíce,
  	* ·     ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII DOKLADU O NEJVYŠŠÍM
DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ.
  	* PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro
přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich
zpracování a uchování“

MOTIVAČNÍ DOPIS UCHAZEČE VÍTÁN.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do
10.8.2017 DO 12.00 HOD na adresu:

Městská část Praha-Kunratice

K Libuši 7/10

148 00 Praha 4 - Kunratice

obálku označit slovy: „NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
KNIHOVNÍK“

VYHLAŠOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NEUZAVŘÍT PRACOVNÍ POMĚR S
ŽÁDNÝM Z UCHAZEČŮ NEBO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠIT KDYKOLIV V
JEHO PRŮBĚHU.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager