LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: nabídka 4 titulů zdarma (anglická linvistika)
From: Jan Hanuš <[log in to unmask]>
Reply-To:Jan Hanuš <[log in to unmask]>
Date:Fri, 14 Jul 2017 09:20:44 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

naše knihovna si dovoluje zdarma nabídnout 4 tituly týkající se anglické lingvistiky, jejichž
bibliografické údaje doprovozené anotacemi najdete v přiloženém dokumentu. Pokud by
některá z nich, případně všechny, našly ve Vašem fondu uplatnění, můžete se obrátit přímo 
na
autorku -  doc. Olgu Dontchevu-Navrátilovou na mailové adrese: 
"[log in to unmask]".

S pozdravem

Jan Hanuš

Mgr. Jan Hanuš
Ústřední knihovna PdF MU
Poříčí 9
603 00 Brno
tel.: 549 49 1668


1. Dontcheva-Navratilova, O. (2011) Coherence in Political Discourse. ISBN 978-80-210-
5703-6.
Kniha zkoumá tematickou a postojovou propojenost a účelnost (koherenci) v politickém 
diskurzu na základě analýzy úvodních projevů generálních ředitelů UNESCO. Analýza 
ukazuje, že pojícím koherentním prvkem v politickém diskurzu jsou významy 
interpersonální, které jsou vytvářeny pomocí modálních sloves, osobních zájmen, 
evaluačních lexikálních jednotek a signálů dialogičnosti. Autorka prokazuje, že v žánru 
úvodních projevů je volba strategií pro výstavbu koherence úzce provázána s 
přesvědčovacími strategiemi, které politikové používají v souvislosti se svými 
komunikativními záměry a rétorickou strukturou žánru.

2. Dontcheva-Navratilova, O., Jančaříková, R., Miššíková, G., Povolná, R. (2012) Coherence 
and Cohesion in English Discourse. ISBN 978-80-210-6126-2
Kniha zkoumá koherenci (smysluplnost a účelnost) a kohezi (lexikální a gramatickou 
propojenost) jako základní složky lidské komunikace. Různé aspekty koherence a koheze 
jsou zkoumány na četných ukázkách v několika typech diskurzu, a to v mluveném, 
akademickém, politickém, novinovém a literárním diskurzu. Kniha přináší nové pohledy na 
to, jak může vnímání tematické propojenosti, postoje a záměru autora a výběru lexikálních 
a gramatických prostředků ovlivňovat výstavbu diskurzu a jeho interpretaci.
 
3. Jančaříková, R. (2014) Victims vs. Killers in the British Press. Naming strategies in 
Murder Reports.  ISBN 978-80-210-6993-0.
Kniha se zabývá stylem moderních bristských novin se zaměřením na zprávy o zločinu, což 
je oblast, které se noviny věnují pravidelně, a to jak bulvární, tak seriózní deníky. Umožňuje 
jim to působit na čtenáře v sociálních otázkách, jako jsou např. normy chování ve 
společnosti, a zároveň nastolovat důležitá sociální témata. Zkoumá zprávy o vraždách 
malých dětí a mladistvých s cílem popsat, jak jsou typicky tyto oběti v tisku prezentovány 
ve srovnání s pachateli těchto činů, a jak je tedy jazykově konstruován a vyjadřován jejich 
pozitivní, respektive negativní status. Např. přináší zjištění, že na oběti je typicky 
odkazováno křestním jménem, zatímco u pachatelů se typicky vyskytuje pouze příjmení. 
Dále autorka podrobně studuje, jak zvolené jazykové prostředky přispívají k pozitivnímu a 
negativnímu vnímání aktérů čtenářem.

4. Jančaříková, R. (ed.) (2010) Interpretation of Meaning across Discourses. ISBN: 978-80-
210-5376-2.
Kniha přináší celkem dvacet samostatných studií českých i zahraničních lingvistů, kteří se 
zabývají vyjadřováním významu v různých typech diskurzu, např. akademickém, mediálním, 
literárním, právním a politickém. Kniha je tak zajímavým přispěním ke studiu těchto typů 
diskurzu v anglickém jazyce pro studenty i odborníky v oblasti anglické lingvistiky. Na rozdíl 
od jiných publikací tohoto typu, které se zaměřují na jeden typ diskurzu, seznamuje čtenáře 
s poznatky z různých oblastí lingvistického výzkumu a ukazuje tak, jak pestrý jazyk je a jak 
důležitou roli hraje v moderní komunikaci. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager