LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nadcházející konzultace EK k DPH na e-knihy
From:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Reply-To:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Date:Thu, 21 Jul 2016 15:58:16 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně - vážení kolegové,

podle obdržené informace má během krátké doby Evropská komise vyhlásit veřejnou konzultaci k problému snížené daně z přidané hodnoty na e-knihy. Konzultace bude přístupná jako další položka na stránce http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm . Vzhledem k tomu, že během nadcházejících týdnů nebudu na příjmu, předávám toto upozornění již nyní. (Po vyhlášení bude k dispozici URL  specifický pro tuto konzultaci.)

Tento problém je důležitý i pro knihovny - věnujme mu náležitou pozornost - ale především se o svá stanoviska s EK rozdělme (konzultace má trvat přibližně do půli září).

S přáním hezkých letních dnů - ba i dovolené,
Z. Matušík


dr. Zdeněk Matušík
vedoucí Oddělení studoven - 1.2.2.
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00  PRAHA 1
Budova A, místnost č. 38
Tel.: 221 663 208 (-234, -242, -236, -146 vzkaz)
Fax:  221 663 121
Mob.: 731 788 168
E-mail: <[log in to unmask]>
URL: <http://www.nkp.cz> 


Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager