LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ad novela autorského zákona:
From: Eva Reichova <[log in to unmask]>
Reply-To:Eva Reichova <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Jun 2016 13:32:04 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,
všechny, které toto téma zajímá, bych chtěla upozornit na pozměňovací 
návrhy posl. Zlatušky na jednání výboru MK pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu, které se konalo dne 8. června :
Zlatuška:
"Jedná se o změny, které byly vydiskutovány ve veřejných konzultacích, 
následně v připomínkovém řízení byly vyňaty. 1. okruh: zužuje výčet 
veřejných knihoven, které nemají platit odměnu za půjčování a také 
zvyšuje odměnu pro nakladatele za půjčování; zakotvuje registr povinných 
osob dle autorského zákona (omezilo by to šedou ekonomiku); přesunuje 
náhradní odměny ze zákona do vyhlášky; zavádí paušální platbu za 
přístroj (úprava odměny za kopírování). 2. okruh: rozšíření kolektivní 
správy pro licencování na internetu; zavedení přiměřené odměny v 
audiovizi při nevyplácení tantiém autorům producenty; odstranění 20 % 
pravděpodobnosti pro dovozce reprografických přístrojů. 3. okruh: úprava 
sjednávání sazeb kolektivních správců a vypuštění nově navrhované 
výjimky na parodii. Podrobnější odůvodnění všech navrhovaných změn je 
součástí pozměňovacího návrhu, který je přílohou zápisu."

Zápis z jednání:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=90570&pdf=1


Příloha:
V příloze jsou návrhy blíže specifikovány - např. paušální platba:

1. V čl. I se doplňuje bod, který zní: V § 25 se odstavce 5 a 6 
nahrazují odstavci ve znění „(5) Odměna, kterou je povinna platit osoba 
podle odstavce 2 písm. e) z poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu 
je stanovena v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tato osoba je povinna 
předkládat příslušnému kolektivnímu správci vždy souhrnně za kalendářní 
rok do 31. ledna následujícího kalendářního roku informace rozhodné pro 
stanovení výše této odměny.
(6) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) jsou povinny předkládat 
příslušnému kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí, 
nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o 
skutečnostech rozhodných pro výši odměny, zejména o druhu a počtu 
prodaných, dovezených nebo přijatých přístrojů k zhotovování rozmnoženin 
záznamů a přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a nenahraných 
nosičů záznamů.“
2. V Příloze č. 1 se bod 6 nahrazuje zněním
„Odměna podle § 25 odst. 5 činí:
1
a) v prostorách knihoven uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) a d) v 
závislosti na počtu evidovaných uživatelů knihovny
1. do 500 evidovaných uživatelů 30 Kč měsíčně,
2. 501 až 1 400 evidovaných uživatelů 100 Kč měsíčně,
3. 1 401 až 5 000 evidovaných uživatelů 250 Kč měsíčně,
4. 5 001 až 10 000 evidovaných uživatelů 800 Kč měsíčně,
5. více než 10 000 evidovaných uživatelů 2 750 Kč měsíčně,
6. Národní knihovna a Moravská zemská knihovna 10 000 Kč měsíčně.
b) v prostorách škol a školských zařízení v závislosti na počtu 
přístrojů určených k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu 
umístěných v těchto prostorách za každý přístroj činí 100,- Kč měsíčně,
c) v prostorách vysokých škol v závislosti na počtu přístrojů určených k 
zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto 
prostorách za každý přístroj 400,- Kč měsíčně,
d) v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb zvlášť za 
každou provozovnu, a v závislosti na počtu přístrojů určených k 
zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách
1. za 1 přístroj 200 Kč měsíčně,
2. 2 až 3 přístroje 600 Kč měsíčně,
3. 4 až 5 přístrojů 1 600 Kč měsíčně,
4. více než 5 přístrojů 2 800 Kč měsíčně.“

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=90575
----------------
nebo
rozšířená kolektivní správa pro licencování na internetu:

Původní znění:
§ 97e odst. 4h: 4h) ke zpřístupňování zveřejněného díla na vyžádání 
podle § 18 odst. 2, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro 
takové zpřístupnění, knihovnou podle knihovního zákona jednotlivcům ze 
strany veřejnosti, pokud o to knihovnu požádají, a to výhradně pro účely 
výzkumu nebo soukromého studia; toto ustanovení se nevztahuje na 
počítačové programy, na díla nebo umělecké výkony zaznamenané na zvukový 
nebo zvukově obrazový záznam, a na vydané notové záznamy díla hudebního 
nebo hudebně dramatického a na díla, jejichž zpřístupňování touto 
knihovnou je předmětem jiných licenčních smluv.

Nové znění:
„h) ke zpřístupňování zveřejněného díla podle § 18 odst. 2, včetně 
zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění a na vydané 
notové záznamy díla hudebního nebo hudebně dramatického.“

Případně

„h) ke zpřístupňování  zveřejněného díla podle § 18 odst. 2, včetně 
zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění; toto 
ustanovení se nevztahuje na počítačové programy a na vydané notové 
záznamy díla hudebního nebo hudebně dramatického.
-------------------------------------
Pozměňovací návrhy schvaloval výbor 22. 6. viz:

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=91340

Zdraví

Eva Reichová

-- 
*********************************************************

Ustav makromolekularni chemie AV CR, v.v.i.
knihovna
Heyrovskeho nam. 2
Praha 6
162 06

ICO: 61389013
DIC: CZ61389013

*********************************************************

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager