LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: výběrové řízení na funkci vedoucí/ho kniho vny
From:Kateřina Paulusová <[log in to unmask]>
Reply-To:Kateřina Paulusová <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Feb 2015 10:21:11 +0100
Content-Type:text/plain

Ředitelka Národního archivu vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucí/ho oddělení knihovny. 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. květen 2015, případně dle dohody. 
Platové zařazení: 13. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Práce v organizační složce státu, a to ve správním úřadu s celostátní působností. Místo není zařazeno do režimu státní služby.


Předpoklady pro výkon funkce:
trestní bezúhonnost,
vysokoškolské vzdělání knihovnického/informačního směru, minimálně v magisterském studijním programu, další dosažené vzdělání výhodou,
praxe v oboru knihovnictví minimálně 7 let,
zkušenost s vedením knihovny minimálně 4 roky výhodou,
komunikační a organizační schopnosti,
znalost knihovnických norem a standardů a vývojových trendů
počítačová gramotnost (práce s databázemi a kancelářskými programy)
znalost práce s elektronickou spisovou službou výhodou
znalost nejméně jednoho světového jazyka slovem a písmem. Němčina výhodou.

Náležitosti písemné přihlášky do výběrového řízení:
strukturovaný profesní životopis (musí mj. obsahovat tyto údaje uchazeče:
jméno, příjmení a titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
doručovací adresu, případné mailové spojení a kontaktní telefon,
datum a podpis), jména a kontaktní údaje dvou referenčních osob
motivační dopis s přiloženým souhlasem se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřené kopie – vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),
osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před 1. 12. 1971),
návrh koncepce dalšího rozvoje oddělení knihovny v pětiletém výhledu (maximální rozsah 5 normostran).

Nabízíme:
práci s možností dalšího odborného růstu 
příplatek za vedení  
pružná pracovní doba
stravování na pracovišti s příspěvkem 
příspěvek na penzijní pojištění
dovolená / 25 dní
indispoziční volno 5 dní

Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte nejpozději do 4. března 2015 do 16.00 hodin (datum doručení na adresu Národního archivu) v obálkách označených „Výběrové řízení – knihovna, NEOTEVÍRAT“ na adresu: Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 01 Praha 4 – Chodovec.

Výběrové řízení se uskuteční dvoukolově. Po uzávěrce písemných přihlášek proběhne dne 5. března 2015 v 9.00 hodin první zasedání komise pro výběrové řízení na místo vedoucí/ho oddělení knihovny, která zkontroluje úplnost přihlášek, splnění zákonných i dalších předpokladů pro výkon funkce vedoucí/ho oddělení knihovny. 
 Na následující zasedání komise pro výběrové řízení na místo vedoucí/ho oddělení knihovny (2. kolo) dne 12. března 2015 od 9.00 hodin pozve ředitelka Národního archivu k ústnímu pohovoru postupně všechny uchazeče, kteří uspěli v prvním kole.  Vyhodnocení výběrového řízení proběhne nejpozději 26. března 2015.
Kontaktní osoba: Zdena Havelková, personalistka Národního archivu, e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager