LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Doložení místa bydliště (ale teď u ž spí še Kramerius & NDK)
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Thu, 8 Jan 2015 10:06:41 +0100
Content-Type:text/plain

Vážený kolego Matušíku,

za upřesnění terminálového přístupu děkuji, mejlejí se i ministři.

Vaši spekulaci ohledně mé politické angažovanosti musím potvrdit, jsem
členem DSSS a na 7. 11. 2017 (na Moravě už 25. 10. 2017) připravujeme
státní převrat. Ale pssst, nikomu to neříkejte.

S pozdravem

Josef Schwarz


Dne 7. ledna 2015 16:26 Matušík Zdeněk <[log in to unmask]> napsal(a):
> Vážené kolegyně - vážení kolegové,
>
> asi bych se přičinil o vznik nevhodné informační mezery, pokud bych přece jen nereagoval na názory našeho společného kolegy J. Schwarze. - Učiním tak ovšem jen ve vztahu k části tematizované problematiky, kterou pro jistotu uvádím zvlášť pod svým textem.
>
> Především, nezbývá mi než politovat, že profesionální knihovník může projevit  - ať už úmyslně či z jiného důvodu - takové mezery v uplatnění právního rámce působení knihovnického a informačního prostředí, jehož znalost by měla být už řadu let standardem pro pracovníky na úrovni knihovního managementu.
>
> Podmínky tzv. terminálového zpřístupňování nejsou předmětem smluvní licence - a tedy je nikdo z knihovníků nemohl s žádným z kolektivních správců vyjednat - ale jsou dány jedním z ustanovení tzv. knihovnické licence [AZ § 37 odst. 1 návětí a písm. c)]. Toto ustanovení - jak také v září m. r. ukázal rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci TU Darmstadt vs. Ulmer Verlag - v maximální míře (tj. včetně zhotovení výtisku zpřístupňovaného díla) do právního řádu ČR implementuje možnosti, jež v tomto směru nabízí tzv. Směrnice o informační společnosti (2001/29/ES). Za tento rámec ČR ve svém právním řádu nesmí jít, jinak by se vystavila řízení ze strany EU s možnými vysokými finančními sankcemi.
>
> Aby se NDK neredukovala na pouhou PDK (či BDK), o to  již několik let  usiluje Národní knihovna České republiky (společně se SKIP - Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR) - nutno říci v porozumění s kolektivními správci (zde příslušnými jsou DILIA a OOA-S), Svazem českých knihkupců a nakladatelů a se souhlasem a podporou Samostatného odboru autorského práva Ministerstva kultury. Řešení vytvářející právní rámec pro Jednotnou digitální knihovnu (JDK - pracovní název) vzešlo z jednání uvedených zainteresovaných stran v průběhu roku 2012 a bylo obsaženo v návrhu novely autorského zákona předloženého k meziresortnímu řízení v lednu 2013. Tento návrh byl pohřben jednak vzhledem k mnohým připomínkám, definitivně pak vzhledem k demisi vlády a rozpuštění Poslanecké sněmovny. Nicméně, se zahrnutím tohoto řešení do nového návrhu novely připravovaného v tomto období se nadále počítá.
>
> Novela umožní - zde jen zhruba nastíněno - uzavřít kolektivním správcům s NKČR (za systém knihoven zapsaných v evidenci MK) tzv. rozšířené licenční smlouvy opravňující terminálové zpřístupňování ve všech knihovnách systému knihoven. Zde si dovolím uvést poznámku, že dle mého názoru pro naplnění požadavků na správu, evidenci užití a správu úhrady odměny za užití bude potřebný systém s funkčnostmi významně přesahujícími funkce aplikace Kramerius. Takový systém by pak také umožnil zpřístupňovat obsah NDK na základě smluvních licencí poskytnutých již konkrétními nositeli práv. Zpřístupňování nad uvedené rámce by bylo možné ve vztahu k tzv. osiřelým dílům (tam ovšem - reálně vzato - podle všeho půjde jen o některé specificky vymezené obsahy). Rozvinuté funkčnosti by umožnily i případné diferencované zpřístupňování obsahu získaného NKČR cestou e-depozitu ("elektronického povinného výtisku") v případech, kdy by to nositel práv výslovně umožnil.
>
> S politováním musím ovšem také konstatovat, že kolega J. Schwarz názory obsaženými ve svém příspěvku zavléká na profesní půdu program jisté politické strany. Stále rostoucí komplexita právního rámce fungování společnosti obecně a autorského práva specificky jistě podstatnou část společnosti netěší - a úsilí o snížení komplexity v parciálních oblastech (tam, kde se to ukáže proveditelným) je jistě potřebné. Paušální negace právního rámce celé oblasti však nemůže přinést nic dobrého. To (ne)jen jistý Vladimir Iljič svého času měl za to, že regulace moderní společnosti se stala natolik jednoduchou, že ji zvládne každá kuchařka... Kam (původní) radikální zjednodušení vedlo, snad víme.
>
> Poučíme se?
>
> Z. Matušík
>
>
>
> Na tom, kdo vyjednal s ochránci autorských práv tak hloupé licence, že
> vám umožňují dokument pouze prohlížet na obrazovce a tisknout na
> tiskárně, a nikoli jej kopírovat a ukládat v elektronické podobě.
> Kdyby tedy např. NK "dopustila" rozšíření přístupu ke Krameriovi i z
> našich domovů (k čemuž nedojde, protože v NK si nikdo netroufne
> porušit stávající licenční podmínky), tak by nemohla na vzdálených
> počítačích kontrolovat, co s tím dokumentem provádíte a jestli si ho
> náhodou NEDEJBOŽE nekopírujete. Ono i na těch lokálních to může
> kontrolovat jen do jisté míry, protože sice na všech monitorech v NK
> je piktogram přeškrtnutého fotoaparátu*, ale uhlídat to lze omezeně.
> (*Ano, právě k tomuto zoufalému počínání - tedy focení elektronického,
> resp. už jednou zdigitalizovaného dokumentu - uživatele dohnaly
> nesmyslné licenční a z nich vyplývající technické podmínky /zakázané
> ukládání, printscreeny, všechno, co by jen zavánělo možností vytvoření
> "nelegální" kopie - tedy, ony sice nelegální jsou, ale rozhodně nejsou
> nelegitimní/ - jsem zvědav, jak bude tento stav udržitelný u kyborgů,
> kteří místo oka budou mít voperovanou kameru - i když, ony úplně
> postačí pokročilejší "googlí" brýle.)
> Tato otázka se stává palčivou zejména s budováním Národní digitální
> knihovny (NDK), protože pokud její obsah nebude dostupný všem
> registrovaným uživatelům kdekoli, tak to slovíčko "národní" postrádá
> smysl (bude to PDK, tedy Pražská digitální knihovna, stejně jako je
> Kramerius NK). I sami budovatelé NDK právě na tento aspekt (tedy aby
> přístup byl v souladu s autorským právem, ale přitom aby se obsah
> dostal k maximu uživatelů) upozorňují jako na nejproblematičtější
> (technické a metodologické záležitosti jsou víceméně vyřešeny, tvorba
> obsahu bude sice časově náročná, ale nakonec je taky vcelku
> zvládnutelná). Tedy pokud by NDK fungovala podobně jako dnešní
> Kramerius s ohledem na limity přístupu k obsahu, bylo by to z hlediska
> uživatelů kolosální selhání veřejné funkce knihoven.
>
> Tedy závěrem výzva všem knihovnám: začněte svůj elektronický a
> digitalizovaný rozsah zpřístupňovat ROZUMNĚ, na úrovni doby, nebo vás
> mladší a mladé generace už vůbec nebudou potřebovat. Ty mají své
> peer-to-peer sítě různého druhu a nevidí žádné důvody, proč by měly
> překonávat ony "hnusné byrokraticko-restriktivní" překážky (dnešní
> doba přináší i tak dostatek jiných denervujících vzruchů). Kdo chce,
> hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Že to jde i u nás, dokládá
> http://archiv.ucl.cas.cz/.
>
> Zdravím
>
> Josef Schwarz
>
>
>
> dr. Zdeněk Matušík
> vedoucí Oddělení studoven - 1.2.2.
> Národní knihovna České republiky
> Klementinum 190
> 110 00  PRAHA 1
> Budova A, místnost č. 38
> Tel.: 221 663 208 (-234, -242, -236, -146 vzkaz)
> Fax:  221 663 121
> Mob.: 731 788 168
> E-mail: <[log in to unmask]>
> URL: <http://www.nkp.cz>
>
> Tento e-mail nemá povahu obchodní nabídky, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Tento e-mail nemá povahu předsmluvní informace. Veškerá komunikace mezi stranami musí být provedena písemně s tím, že dokud není jakýkoliv úkon a jeho obsah potvrzen druhou stranou, nelze jej považovat za jednání, které by osobě, která jej učinila, zakládalo jakékoliv nároky vůči druhé straně.
>
>
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Josef Schwarz
> Sent: Tuesday, January 06, 2015 10:16 PM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Doložení místa bydliště (ale teď už spí še Kramerius & NDK)
>
> Vážený pane Khodle,
>
> to jste tedy hodil do toho malého českého knihovnicko-informačního
> (ale v posledku i informačně-politického) rybníčku balvan přímo
> olbřímí. Připravte se na patřičné (vlno)bití. I když, možná bude ticho
> po pěšině, ale v hlubinách už to vře, jak dokládá i Váš příspěvek.
>
> 1) Věcně, nejdříve obecně:
> Petr Kamberský napsal do Lidových novin 3.1.2015 (s. 10) pěkný
> komentář s titulkem "Země zvaná Nejdeto". V něm píše: >>>V této zemi
> nejde skoro nic. ... pokud chcete něco opravdu změnit - nejde to.
> Společná síla finančních zájmů zavedeného byznysu spolu s obecnou
> nedůvěrou k jakékoli vrchnosti vede k tomu, že veškeré pokusy o změnu
> a modernizaci končí ve psí. Je šumafuk, jestli mluvíme o univerzitách,
> důchodech nebo rozvoji města. Nejde to. Prostě to nejde. Každá změna
> by jistě byla k horšímu, kdo ví, kdo by se na ní nakonec napakoval, a
> navíc - takhle nám to vlastně vyhovuje. ... Náš skutečný problém je,
> že jsme se někdy kolem roku 1996 zasekli, zamrzli a od té doby zuřivě
> bráníme status quo takřka na všech frontách. Proto Česko není moderní
> země... Vždy se najde někdo, komu současný stav vyhovuje a je pro jeho
> obhajobu ochoten hodně udělat. ... Vynikajícím příkladem jsou vysoké
> školy. Naříkáme, že kvalita upadá, naříkáme, že nejlepší nemají vhodné
> podmínky, naříkáme, že si každé trdlo může čerpat veřejné peníze - ale
> běda, kdyby se to někdo pokusil změnit. ... Když se to tři ministři
> školství pokoušeli změnit, zaměstnanci většiny škol se zachovali jako
> správní odboráři: na zavedené pořádky nám nesahejte! ... Problém je ve
> všeobecné nedůvěře ve svobodu a jakoukoli změnu. V dozorčích radách
> vysokých škol nesmí být lidé mimo univerzitu, tak jak je to běžné v
> civilizovaných zemích - "rozkradli by to". ...<<<
>
> Je to jistě (přirozeně) novinářsky zjednodušující, ale v lecčem se to
> týká i věcí, které zmiňujete.
>
> Něco málo se snad přece jen už maličko mění:
> http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-soud-se-zastal-pirata-za-stahovani-filmu-mel-platit-miliony-12e-/krimi.aspx?c=A150105_101746_krimi_jpl
>
> 2) Věcně, specificky k některým otázkám:
>
>> Začal bych třeba úvahou o ručiteli podobně, jako u dětí, úvahou o složení
>> vratné kauce ve výši reprodukční hodnoty
>
> Kauce zní velmi rozumně: tedy, buď dolož OP nebo jiný průkaz
> totožnosti (pas u cizinců atd.), nebo slož peníze (to vám ale
> knihovníci možná řeknou, že by to bylo moc práce navíc). Nebo studuj
> jen prezenčně.
> Potíž kauce pouze spočívá v tom, že zatímco knihovna ocení půjčovanou
> jednotku administrativně (asi?), vypůjčitel bude nakládat s její tržní
> hodnotou, tedy by opět knihovníci museli vyvinout více usilí, aby
> kauce odrážela skutečnou tržní hodnotu (+něco navíc), a ne pouze
> hodnotu účetní (akviziční cena apod.).
>
>> a rozhodně bych naopak odvrhl jako zcela neopodstatněné všechny hnusné
>> byrokraticko-restriktivní  metody doporučené minulým odkazem milým mně
>> kolegou Matušíkem ;)
>
> Na "hnusných byrokraticko-restriktivních metodách" je současný systém
> (teď myslím celospolečenský) založen, ale máte pravdu, že čeho je moc,
> toho je příliš, a lze-li to, proč věc neřešit jinak.
>
>> A rovnou paralelně dořešme přístupy autorsky
>> chráněných děl  z domovů (byť "netrvalých" ;)) k obsahu Krameriovských
>> digitálních knihoven.
>> Proč bych měl být "jiný čtenář" z domova než z knihovny? ... jsem to pořád já ve své dočasné
>> fyzické schráně, tam, tady, stejně jako Všudybyl...  Podstatné snad je, zda
>> jsem řádně registrovaným uživatelem služeb a tedy dohledatelným. Kramerius
>> to vše umí zpřístupnit a autentifikace - autorizace uživatele je pro mnohé
>> knihovny samozřejmostí, takže: NA KOM to vlastně vázne? ;)
>
> Na tom, kdo vyjednal s ochránci autorských práv tak hloupé licence, že
> vám umožňují dokument pouze prohlížet na obrazovce a tisknout na
> tiskárně, a nikoli jej kopírovat a ukládat v elektronické podobě.
> Kdyby tedy např. NK "dopustila" rozšíření přístupu ke Krameriovi i z
> našich domovů (k čemuž nedojde, protože v NK si nikdo netroufne
> porušit stávající licenční podmínky), tak by nemohla na vzdálených
> počítačích kontrolovat, co s tím dokumentem provádíte a jestli si ho
> náhodou NEDEJBOŽE nekopírujete. Ono i na těch lokálních to může
> kontrolovat jen do jisté míry, protože sice na všech monitorech v NK
> je piktogram přeškrtnutého fotoaparátu*, ale uhlídat to lze omezeně.
> (*Ano, právě k tomuto zoufalému počínání - tedy focení elektronického,
> resp. už jednou zdigitalizovaného dokumentu - uživatele dohnaly
> nesmyslné licenční a z nich vyplývající technické podmínky /zakázané
> ukládání, printscreeny, všechno, co by jen zavánělo možností vytvoření
> "nelegální" kopie - tedy, ony sice nelegální jsou, ale rozhodně nejsou
> nelegitimní/ - jsem zvědav, jak bude tento stav udržitelný u kyborgů,
> kteří místo oka budou mít voperovanou kameru - i když, ony úplně
> postačí pokročilejší "googlí" brýle.)
> Tato otázka se stává palčivou zejména s budováním Národní digitální
> knihovny (NDK), protože pokud její obsah nebude dostupný všem
> registrovaným uživatelům kdekoli, tak to slovíčko "národní" postrádá
> smysl (bude to PDK, tedy Pražská digitální knihovna, stejně jako je
> Kramerius NK). I sami budovatelé NDK právě na tento aspekt (tedy aby
> přístup byl v souladu s autorským právem, ale přitom aby se obsah
> dostal k maximu uživatelů) upozorňují jako na nejproblematičtější
> (technické a metodologické záležitosti jsou víceméně vyřešeny, tvorba
> obsahu bude sice časově náročná, ale nakonec je taky vcelku
> zvládnutelná). Tedy pokud by NDK fungovala podobně jako dnešní
> Kramerius s ohledem na limity přístupu k obsahu, bylo by to z hlediska
> uživatelů kolosální selhání veřejné funkce knihoven.
>
> Tedy závěrem výzva všem knihovnám: začněte svůj elektronický a
> digitalizovaný rozsah zpřístupňovat ROZUMNĚ, na úrovni doby, nebo vás
> mladší a mladé generace už vůbec nebudou potřebovat. Ty mají své
> peer-to-peer sítě různého druhu a nevidí žádné důvody, proč by měly
> překonávat ony "hnusné byrokraticko-restriktivní" překážky (dnešní
> doba přináší i tak dostatek jiných denervujících vzruchů). Kdo chce,
> hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Že to jde i u nás, dokládá
> http://archiv.ucl.cas.cz/.
>
> Zdravím
>
> Josef Schwarz
>
>
>> Dne 6. ledna 2015 13:20 Richter Vít <[log in to unmask]> napsal(a):
>>>
>>> Množí se případy, kdy lidé, kteří se chtějí nechat zaregistrovat jako
>>> čtenáři, nemají v občanském průkazu adresu svého trvalého bydliště. Máte
>>> nějaký ustálený postup, jaké doklady vyžadovat, pokud chce uživatel využívat
>>> absenční služby?
>>>
>>> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel:
>>> +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email:
>>> [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/,
>>> http://www.skipcr.cz/
>>
>>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager