LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Příprava velké novely autorského zákona
From:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Reply-To:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Date:Tue, 30 Sep 2014 16:11:56 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně - vážení kolegové, 

v souvislosti s dotazem z knihovnických řad podáváme informaci o jednání zúčastněných stran které v první polovině měsíce proběhlo jednak mezi zástupci Národní knihovny ČR / SKIP a Svazu českých knihkupců a nakladatelů, jednak následně ve virtuální podobě mezi uvedenými a zástupci DILIA.

Předmětem jednání bylo sdělení Odboru autorského práva Ministerstva kultury uvedeným zúčastněným stranám, že pro přípravu další novely autorského zákona předpokládá vycházet z návrhu příslušných pasáží novely autorského zákona, kterou ministerstvo předložilo k připomínkovému řízení v lednu 2013 na základě dohody těchto stran (k tomu viz odkazy na webu Ministerstva kultury na záznamy z jednání všech zúčastněných stran v průběhu roku 2012 a na návrh novely: http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm  ). 

(Zde poznamenejme, že v současnosti se blíží ke konci legislativní proces přijetí novely autorského zákona, kterou se uvádějí do právního řádu České republiky dvě evropské směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. Novela byla projednávána samostatně vzhledem ke stanoveným termínům. Zejména změny na základě druhé směrnice se významně týkají také činnosti paměťových a vzdělávacích institucí.)

Zástupci NKČR/SKIP, SČKN  DILIA si v zásadě potvrdili výsledky jednání, jaké byly vtěleny do návrhu novely předané k připomínkovému řízení ministerstvem v lednu 2013. Klíčovým momentem byl zejména návrh na zakotvení možnosti, aby kolektivní správci uzavřeli s Národní knihovnou ČR jako institucí podle knihovního zákona oprávněnou zastupovat knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv smlouvu o rozšířené kolektivní licenci opravňující sdílet obsah digitální knihovny s ostatními knihovnami evidovanými na Ministerstvu kultury; tomu by sloužil také rejstřík děl, jež by bylo možné takto užít (reálně by šlo o rejstřík děl nedostupných na trhu). Vytvořená infrastruktura by umožnila realizovat také případné další licenční dohody s nakladateli. Bylo dosaženo dohody o korektuře původního návrhu v tom smyslu, že omezení rozmnožování na papír pro knihovny by se vztahovalo na ty případy, kdy jde o zpřístupňování v režimu smluvní licence (což je vlastně omezení definiční). 

Je ovšem třeba mít na paměti, že jednání proběhlo před vydáním rozsudku Soudního dvora Evropské unie dne 11. 9. 2014 ve věci TU Darmstadt v. Ulmer http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-117/13 , z něhož vzejdou ještě určité změny. (Je ovšem vhodné prostudovat rozsudek sám, nejen tiskovou zprávu o něm, na kterou bylo v konferenci odkázáno.) Obdobně mohou konečnou podobu návrhu novely autorského zákona ovlivnit i další případné změny v evropské legislativě.

S omluvou za pravděpodobné násobné zaslání - a s přáním hezkého dne,
Z. Matušík


dr. Zdeněk Matušík
vedoucí Oddělení studoven - 1.2.2.
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00  PRAHA 1
Budova A, místnost č. 38
Tel.: 221 663 208 (-234, -242, -236, -146 vzkaz)
Fax:  221 663 121
Mob.: 731 788 168
E-mail: <[log in to unmask]>
URL: <http://www.nkp.cz> 

Tento e-mail nemá povahu obchodní nabídky, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Tento e-mail nemá povahu předsmluvní informace. Veškerá komunikace mezi stranami musí být provedena písemně s tím, že dokud není jakýkoliv úkon a jeho obsah potvrzen druhou stranou, nelze jej považovat za jednání, které by osobě, která jej učinila, zakládalo jakékoliv nároky vůči druhé straně.

Zdeněk Matušík
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
Tel.: 221 663 208 (-234, -242, -146 vzkaz)
Fax: 221 663 121
E-mail: <[log in to unmask]>
URL: <http://www.skipcr.cz/>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager