LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kolokvium "Kroniky jako historický pramen"
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 6 Jan 2014 12:47:11 +0000
Content-Type:text/plain

Pro informaci a k využití.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o letošním kolokviu, které náš archiv spolupořádá. Prosím o další šíření této informace.

S mnoha pozdravy

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu

Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 4
149 00 Praha 4 - Chodovec

[log in to unmask]
www.soapraha.cz
tel: 974 847 359
gsm: 737 277 853
fax:  974 847 357


Kroniky jako historický pramen
K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského
Kolokvium
Pořadatelé: Státní oblastní archiv v Praze, Historický ústav Akademie věd České republiky a Národní muzeum
Termín konání: 17. září 2014
Místo konání: Zbraslavský zámek (bývalý cisterciácký klášter), Zbraslav - Praha 5
Anotace konference:
V roce 2014 uplyne 700 let od úmrtí prvního autora Zbraslavské kroniky - Oty Durynského. Toto výročí nás
inspirovalo ke svolání kolokvia, ve kterém bychom se chtěli zamyslet nad rolí a významem kronik jako
historického pramene pro poznání a pochopení historických událostí. Stranou by přitom neměla zůstat ani
kronikářská díla moderní doby. Našim cílem je zejména diskuse o práci historika s obsahem i formou kronik
dochovaných napříč staletími, především z českého a moravského prostředí, a o možnostech rekonstrukce
způsobu myšlení autorů kronik, jejich záměrů, politických i společenských názorů, předloh, z nichž čerpali, a o
dekódování dobových frází (klišé, topoi), do nichž svá vyprávění často ukrývali. Obsahem diskuse by naopak
neměl být popis historických událostí zachycených v kronikách, pokud se významotvorně nedotýká autora díla a
jeho nahlížení historie. Nebráníme se paralelám s evropskými kronikářskými díly.
Tématické okruhy:
. Historik a kronika (k možnostem věrné interpretace průběhu historických událostí na základě narativu
kroniky)
. Kronikáři, jejich svět, zdroje a informátoři
. Kronikář a jeho publikum (šíření díla, jeho recepce v mladší době apod.)
. Kronikáři v moderní době - obraz života obce / města / podniku / komunity v konfrontaci s moderní
historiografií (např. vliv obce na obraz popisovaných událostí)
. České a moravské kronikářství v evropském kontextu
Jednacím jazykem konference je čeština
Délka příspěvku: max. 20 minut
Přijímány budou také příspěvky do posterové sekce
Příspěvky budou publikovány v samostatné recenzované publikaci
Přípravný výbor konference si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek nebo jej přijmout jen jako poster nebo
pouze k písemné publikaci.
Příspěvky ohlašujte elektronicky do 31. 3. 2014 na adrese: [log in to unmask]
Přihlášku k účasti na kolokviu a veškeré dotazy směrujte na adresu [log in to unmask] nebo písemně na
Mgr. Hana Kmochová, Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4 - Chodovec,
popřípadě telefonicky na číslo 974 847 383.
Za přípravný výbor:
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. PhDr. Jaroslav Šulc
Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv PrahaGzápad
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Mgr. Martin Sekera
Historický ústav AV ČR, v. v. i. Národní muzeum

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager