LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: OnLineKnihovna
From:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Reply-To:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Date:Tue, 10 Dec 2013 14:13:08 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně - vážení kolegové,

v jiné e-konferenci jsem byl vyzván k předložení svého (po dvou letech opakovaného) názoru na činnost zařízení nazvaného OnLineKnihovna. Považuji za užitečné seznámit s ním knihovnickou veřejnost v širším měřítku - byl bych tak učinil i bez zmíněné výzvy. Poznamenávám, že jsou v knihovnické obci také osoby, jež flagrantní porušování platného autorského práva (nehledě na to, zda je lze ve všem pociťovat za příjemné) považují ne nevhodné, ba nepřijatelné.

(Původní otázka směřovala k tomu, jak chápat obsah webové stránky uvedeného zařízení označené jako "Právní rozbor".)

Obecné označení "právní rozbor" není chráněno, každý takto může nadepsat, co chce. Ale i takto druhově nespecifické vyjádření bývá podepsáno, což není tento případ. A to "z velmi dobrého důvodu" - jakkoli se odvolává na právní normu a používá některých právních pojmů, s platným právem České republiky má společné zejména to, že je neguje, obracejíc je proti jemu samému, proti smyslu platného autorského práva.

Dezinterpretace se neomezuje jen na tzv. digitální užití, ale i na takovou elementární záležitost, jako je tzv. vyčerpání práv ke hmotné rozmnoženině a její půjčování (v dosud právně zakotveném významu tohoto pojmu, tedy právě půjčování hmotné rozmnoženiny zhotovené se souhlasem nositele práv). Prvním oprávněným převodem vlastnictví se sice v Evropském hospodářském prostoru vyčerpávají práva autora k dílu, nikoli však právo na pronájem a půjčování. Proto také musejí knihovny získat licenci na půjčování hmotných rozmnoženin (AZ § 37 odst. 2 + 3).

Nicméně, tento "detail" je nicotný ve srovnání s dezinterpretací autorského zákona v další části "právního rozboru". "Čtečku" (jakýkoli pevný nosič) s uloženým slovesným dílem a statickým zobrazením by bylo možné (dosud) půjčovat jen tehdy a pouze tehdy, pokud by takovýto předmět ochrany byl vydán na základě nakladatelské smlouvy (resp. samotným autorem) nebo pokud by k tomu knihovna získala smluvní licenci od nositele práv. Z toho, co se uvádí na stránkách právnické osoby "Alie o.s. se sídlem Třeština 2, 789 73 Třeština", resp. jejího zařízení "OnLineKnihovna", nepochybně vyplývá, že nejde o žádnou z uvedených variant. Ono také nejde o žádné půjčování: pokud by i platila konstrukce půjčování "čtečky", při poskytnutí vlastní digitální rozmnoženiny jde jednoznačně o sdělování veřejnosti ze strany Alie o. s., na které je povinno získat smluvní licenci od nositelů práv všech jednotlivých e-knih (k pojmu "sdělování veřejnosti" - viz níže z § 18 AZ; zákon nerozlišuje, zda jde o sdělování s použitím chráněného přístupu, nebo bez něj). Věta "Rozhodující je, tak říkajíc, existence nějakého hmotného nosiče, ať je to papír, anebo čtečka, který obsahuje rozmnoženinu díla a knihovna jej půjčí čtenáři." je v uvedeném kontextu (kdy rozmnoženina e-knihy je do "čtečky" uložena nikoli nositelem práva a ze zdroje, z něhož je sdělována veřejnosti bez licence, tedy protiprávně) nepravdivá.

Ve své nedořečenosti je fakticky nepravdivý i bod 2 o zpřístupňování e-knih v prostorách knihovny: ustanovení AZ § 37 odst. 1 písm. c) uvádí řetězec podmínek, jež všechny musejí být splněny, aby takové užití bylo oprávněné:
1.	Dílo musí být (oprávněně) součástí fondu knihovny 
2.	Nesmí být nabízeno na základě licence (což u komerčně šířených e-knih je základní podmínka vylučující použití tohoto ustanovení)
3.	Zpřístupňování se koná jen v prostorách knihovny, na vyhrazených zařízeních (terminálech), přičemž knihovna musí zamezit tomu, aby si uživatel mohl zhotovit kopii (terminál tedy musí být "odříznut od světa", jímž mohou být i externí nosiče)
4.	Zpřístupňovat lze jednotlivým členům veřejnosti pro účely výzkumu nebo soukromé studium (nikoli tedy zábavu)
Pokud se např. předpokládá zpřístupňování e-knih obdobným způsobem, i to lze uskutečňovat jen na základě smluvní licence. 

Rovněž poznámka o nakládání s dílem K. Čapka bez omezení má ve své nedořečenosti jen relativní platnost. "Dílo" je, jak známo, v pojetí autorského práva, abstrakcí. Reálně v našem světě vystupuje v podobě konkrétních rozmnoženin (ať "hmotných", či "nehmotných" - používejme toto konvenční, právně konformní označení), obecně pojmenovávaných "publikacemi". V publikacích však zpravidla nebývá obsaženo dílo jediné, případně nikoli jediný předmět duševního vlastnictví: bývá spojeno nebo do něho bývá vloženo nějaké dílo výtvarného umění, bývá prezentováno typograficky (a typografie může být někdy i dílem či - doufám, že zde pojmenovávám správně - chráněným vzorem), do knih se zařazuje úvod, doslov apod. (V Německu je - to zde jen pro zajímavost - autorsky chráněno i zpracování pro kritické vydání.) Takže, jakkoli lze s "dílem" K. Čapka již nakládat volně, neznamená to nutně, že "bez omezení" lze nakládat s každou publikací (nějaké konkrétní) dílo K. Čapka obsahující.

Pokusil jsem se ukázat, že tzv. právní rozbor je z hlediska platného autorského práva České republiky chybný a že z něj nelze vyvozovat závěr, jako by činnost zařízení OnLineKnihovna ve vztahu k tomu, co se na jejích webových stránkách pojmenovává jako "půjčování" "poskytování služeb" ve vztahu k elektronické knize (ani jednou se však neuvádí pojem "výpůjčka"), měla autorskoprávní základ. Tento text se dá chápat jako svého druhu beletrie: obdobně např. jestliže MV "věrně líčí" svůj životaběh, jistě se leckdo v lecjaké příhodě pozná, ale to vůbec neznamená, že cursus vitae MV ve skutečnosti má takový obsah a smysl.

Povšimněme si také uváděné smlouvy: Uvádí se účtování manipulačního poplatku za zrušení uživatelského konta a vrácení zbytku hotovosti "dle Ceníku" - Ceník však takovou položku neobsahuje. Dokonce je uživateli přisouzena odpovědnost za dysfunkčnost sociální DRM: "Toto DRM nemá vliv na funkčnost rozmnoženiny. Pokud by k tomu došlo, je za to uživatel plně odpovědný." Uživatel je opakovaně činěn odpovědným za porušení autorského práva, nikde však není ustanovení o právní bezvadnosti služeb OnLineKnihovny, tedy deklarace, že OnLineKnihovna nabyala oprávnění "půjčovat" e-knihy na základě specificky vymezeného právního titulu.

Svůj vlastní rozbor by si patrně zasloužil i "KNIHOVNÍ ŘÁD SOUKROMÉ VEŘEJNÉ ONLINE KNIHOVNY". Jaký jiný, než pouze beletristický obsah může mít ustanovení jeho čl. 2 odst. 3 "Činnosti knihovny se řídí právním řádem České republiky, zejména vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (KZ)." (všimněme si důrazu na vyhlášku č. 88/2002 Sb.), jestliže fond této OnLineKnihovny představuje podle všeho výlučně fond virtuální, tedy užívání služeb; pokud by snad i byly vedeny dokumenty jevově označené podle §§ 4 až 6  vyhlášky jako "Evidence fondu", předmět evidence by objektivně neexistoval.  A pokud snad podkladem ke sdělování veřejnosti je e-kniha akvírovaná soukromou osobou (i když ve vztahu k ní jde doposud ve vztahu k soukromé osobě rovněž než o získání trvalé licence k užití), nebo i osobou právnickou, ale bez licence k "elektronickému půjčování" (= sdělování veřejnosti, viz výše), pak tím spíše by šlo o činnost v rozporu s platným právem.

S přáním lepšího odpoledne/večera/dne než se stávající OnLineKnihovnou,
Z. Matušík


--------------------------------------------------------------------
http://www.onlineknihovna.cz/content/pravni_rozbor  

Sdělování veřejnosti

§ 18

Obecná ustanovení

	(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. 
 
	(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. 
...


dr. Zdeněk Matušík
vedoucí Oddělení studoven - 1.2.2.
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00  PRAHA 1
Tel.: 221 663 208 (-234, -242, -236, -146 vzkaz)
Mobil: 731 788 168
Fax:  221 663 121
E-mail: <[log in to unmask]>
URL: <http://www.nkp.cz> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager