LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Přístup k plným textům NEWTON Media v ANL+ - infor mace pro z ájemce
From:Ivo Brožek <[log in to unmask]>
Reply-To:Ivo Brožek <[log in to unmask]>
Date:Mon, 23 Apr 2012 16:34:07 +0200
Content-Type:text/plain

Vážení kolegové,

prosím o radu zkušenější z vás, jak u vás zajistíte splnění podmínek:
-------
1.	Odběratel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výsledek
monitoringu médií provedeného zhotovitelem dle této objednávky je jako
jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele dílem, jež je předmětem
autorského práva, dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném
znění a zavazuje se tak bez souhlasu zhotovitele výsledek monitoringu
médií provedený na základě této objednávky jako předmět autorského
práva nezveřejňovat, nerozšiřovat, nerozmnožovat.
2.	Uživatel knihovny může Výstupy studovat pro svou osobní potřebu
pouze na monitoru zařízení umístěných v prostorách knihovny a je
oprávněn zhotovit si z Výstupu tiskovou rozmnoženinu.
3.	Knihovna musí zajistit, aby zařízení, která slouží pro využívání
Výstupů, neumožňovala zhotovení digitální kopie a její šíření v síti
Internet, např. prostřednictvím e-mailu.
4.	Odběratel se zavazuje, že bude chránit obsah Výstupů a/nebo
Výsledků před neoprávněným užitím ze strany třetích osob
--------

Konkrétně na vysoké škole, kde je dynamické přidělování IP adres, je
samozřejmě více PC ve studovnách i v knihovnách (dosavadní smlouvy s
dodavateli plných textů článků umožňují přístup z celého rozsahu IP
adres včetně ukládání a tisku.
Zejména nevím, jak zajistit bod 3 - sice by bylo možné u vyčleněného PC
zablokovat periferie (CD mechaniku, USB porty), ale když musí zůstat
připojený na Internet, tak nevím jak zabránit odeslání textu.

Rád se poučím.

S pozdravem
Ivo Brožek
 
-- 

Ivo Brožek
ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem, Pasteurova
11
tel. 475283811
[log in to unmask]


>>> 23. duben 2012 v 15:24 napsal uživatel Lichtenbergová Edita
<[log in to unmask]>:

> ANL+ je experimentální zdroj poskytující informace o článcích ANL+ 
> publikovaných v českých novinách, časopisech a dalších pokračujících
zdrojů. 
> Rok 2012 přináší významný pokrok v tom, že přístup k plným textům, 
> digitalizované podobě článků a k přepisu televizního a rozhlasového 
> zpravodajství u titulů, zastřešených Newton Media a dodávaných do
ANL+, budou 
> prostřednictvím JIB moci využívat všechny české knihovny, provozující
veřejné 
> knihovnické a informační služby. Přístup pro tyto knihovny je
podporován VISK 
> 8B.
> 
> Pokud máte zájem o přístup k plným textům článků v českých
periodikách 
> prostřednictvím ANL+ a jste knihovna evidovaná MK ČR:
> 
> a)   seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami 
> NM<http://www.nkp.cz/pages/files/fond_VOP-platne%20od%2002.2011.pdf>
a odešlete 
> na adresu
[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

> mail, ve kterém projevíte zájem a uvedete informace o knihovně:
>  Jméno:
>  Sídlo:
>  IČO:
>  DIČ:
>  Kontaktní osoba (včetně telefonu a emailové adresy):
>  IP adresa knihovny:
> 
> b) vyplňte prohlášení 
>
odběratele<http://www.nkp.cz/pages/files/fond_NM_Prohlaseniodberatele.doc>

> (.doc) a vytištěné a podepsané zašlete na adresu:
> 
> NEWTON Media
> Monika Oweyssi, ředitelka nákupu a prodeje dat
> Na Pankráci 1683/127
>    14000 Praha 4

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager